นโยบายประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy
Notice)

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สำหรับผู้สมัครงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอ็มอินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด

 

นายจ้าง บริษัท เอ็มอินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด (“บริษัท” “เรา” “ฝ่ายเรา” หรือ “ของเรา”) จัดให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  ประกาศความเป็นส่วนตัวของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงานนี้
(“ประกาศความเป็นส่วนตัว”)
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้สมัครงาน และผู้เยาว์ (“ท่าน” หรือ
“ของท่าน”)
และบอกกล่าวท่านเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
และโครงการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท

ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
“ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ตามที่ระบุด้านล่าง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงตรวจสอบเป็นประจำว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ
ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลอ่อนไหวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน
เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

บริษัทอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทต่อไปนี้
ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งานซึ่งอาจส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์และ
/ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัท
ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อ Social Media งานนัดพบแรงงาน เป็นต้น)
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ หรือผ่านมาทางบริษัทอื่น ผู้รับจ้างที่ให้บริการประวัติผู้สมัครงาน
หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานหรือบริการกับบริษัท

1) รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม สถานภาพทางการสมรส วันที่และสถานที่เกิด
อายุ เพศ กรุ๊ปเลือด ส่วนสูง น้ำหนัก การรับราชการทหาร ภาพถ่าย สัญชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ และ / หรือใบอนุญาต เช่น
ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และใบอนุญาตทนายความ เป็นต้น) สมุดทะเบียนรถยนต์
บัญชีสื่อสังคม ลายเซ็น RESUME CV ประวัติการผ่านงาน ใบสมัคร
บัญชีธนาคาร และสิ่งตัวระบุตัวตนอื่นๆ

2) ข้อมูลการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลในทะเบียนบ้าน
ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน;

3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน: เช่น ประสบการณ์การทำงานและการจ้างงานก่อนหน้า (ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง
แผนกและประวัติตำแหน่งและเงินเดือนและผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า)
พฤติกรรมการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม และคุณสมบัติต่างๆ

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวและโอนไปต่างประเทศ
หากบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น

บริษัทยังอาจเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย และ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลอ่อนไหวเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ 1) ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์
(เช่นข้อมูลการตรวจรักษา ผลการทดสอบยาและผลการทดสอบโรคพาหะบางโรค หรือผลการทดสอบเอชไอวี
ทั้งนี้ ตามรายการตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้)  2)
ประวัติอาชญากรรม และ
3) ข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น
ศาสนาที่นับถือ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน
ญาติใกล้ชิด ผู้อ้างอิง และ / หรือ                  ผู้มีความสัมพันธ์อื่นๆ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งสิทธิของเขาที่มีตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ที่ปรับใช้กับเขา
ท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลเหล่านั้นและทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นกับบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และกรณีจำเป็นต้นให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอม

·
ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์: เช่น
สภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองแพทย์ /
ใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร; ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร;

·
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม: บริษัทดำเนินการจัดทำหรือขอรับประวัติอาชญากรรม
และ / หรือการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับท่านตามสมควรกับหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพื่อประโยชน์ในการและการสรรหาบุคลากร;

·
ข้อมูลในเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและการจัดสรรสวัสดิการ
(เช่น การเตรียมอาหาร การจัดให้มีวันหยุดทางศาสนา การวางแผนการใช้กำลังคน
และการจัดการหาสถานที่รองรับในที่ทำงาน)

 

 2.2. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายอื่นๆ
สำหรับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทยังอาจอาศัยการอ้างอิงตามกฎหมาย อันได้แก่   (1) หลักสัญญาเป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทกับท่านหากท่านเป็นพนักงาน
หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นคนทำงาน  (2) หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัท  (3) หลักประโยชน์อันชอบธรรม
 เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก
(4) หลักการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ (5) หลักประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บริษัทอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง
แต่ไม่จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน
การรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อการติดต่อ
การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร การตัดสินใจจ้าง
การกำหนดเงินเดือนและข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆ สำหรับทำสัญญาการจ้างงานใหม่
ขั้นตอนการปฐมนิเทศประเมินผู้สมัคร /
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน การตรวจสอบประวัติ
(ถ้าท่านได้รับการเสนอตำแหน่งกับบริษัท)
และชื่อผู้ติดต่อที่ท่านกำหนดในกรณีฉุกเฉิน

 

3. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถเข้าไปดูประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็จะได้รับการปฏิบัติภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3.1  ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบริษัท

       บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนจัดหางานและผู้ให้บริการงานด้านบุคคล

3.2  บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

       ในบางกรณี
บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล
เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย
หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น
หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน
หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (เช่น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรมหรือสำนักงานบังคับคดี เป็นต้น)

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือ
Server ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี
หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้
บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด
และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับมาและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ข้อตกลง หรือสัญญา และข้อบังคับของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาของการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการให้บริการของท่าน  รวมถึงหลังจากนั้นตราบใดที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน
เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่า
ท่านเคยยกเลิกความยินยอมเพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจึงพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย
การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การทำลาย การใช้
การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรองว่าวิธีการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท

 

7.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับสิบปีท่านจะไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่
โปรดทราบว่า                    บริษัทไม่ได้ประสงค์จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่าสิบปี
แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

1)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
:
 ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

2)
สิทธิการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ถูกต้อง :
 ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

3)
สิทธิการโอนย้ายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
:
 ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข)
กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน

4)
สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
:
 ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการใช้ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมมาจากผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกองค์กร

5)
สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
:
 ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6)
สิทธิในการถอนความยินยอม : สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ
เวลาใด ก็ได้

7)
สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
:
 ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า
การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้
หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8)
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
:
 ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน  เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และ/หรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของเรา

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Official)

บริษัท เอ็ม
อินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด

เลขที่ 108/20,21,22,23 หมู่6
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-06222422

โทรศัพท์ 0993394849