เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้ไม่หวังดี แอบอ้างชื่อบริษัทฯ โพสต์รับสมัครพนักงาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ       ขออย่าหลงเชื่อ และหากเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดหรือทรัพย์สินใด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี